با شکوه چون رنگین کمان برو …

وقتی قرار است از زندگی کسی خارج شوی
با شکوه چون رنگین کمان برو …
بگذار بعد از تو تمام آدم ها را با تو مقایسه کند بگذار عیار خوبی ها شوی
یقین بدان بعد از تو کسی به چشمش نخواهد آمد و این تنها جزای آدم قدر ناشناس است !

– نسرین بهجتی

جان کندم تا از او دل کندم

یک داغ دل بس است برای قبیله ای *
دل کندنم از او کمتر از جان کندن نبود
جان کندم تا از او دل کندم
فردا یک دسته گل احسان دوزالی بخاک سپرده می شود
خانواده محترم دوزالی همدردی من و دوستانم را بپذیرید