در قلبم خواهی ماند

از چشمم افتاده ای …
اما از دلم هرگز..
نه اینکه هنوزهم دوستت داشته باشم ..
نه …نه …هرگز…
دیگر حتی بود ونبودت هم برایم فرق نمی کند ..
این را بگذار به پای مردانگیم
که در آن روزهای اول عاشقی مان
بتو قول داده بودم تا ابد ..
در قلبم خواهی ماند .